HAC (Historisch Advies College)

Het HAC, ofwel het Historisch Advies College, is een van de diverse commissies van CV Zet ‘m Op.  Destijds opgericht voor  Zet ‘m Op leden , die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt of 22 jaar of meer lid zijn van onze carnavalsvereniging. De bedoeling was aanvankelijk om deze leden wat te ontlasten, aangezien zij in het verleden al veel voor de club hadden betekend  door b.v. zitting te hebben in diverse commissies of bestuur. Nu wordt hun wijsheid gebruikt om gevraagd en ongevraagd, gewenst en ongewenst, gepast en ongepast advies te geven aan de ledenvergadering, bestuur of Raad van Elf. Deze commissie komt 1x per maand samen in Café de Ommelanden en wel op de eerste woensdag van de maand. Je hoeft je niet  te melden of bericht van verhindering te sturen, alles is vrijblijvend. Momenteel kunnen we  wel spreken dat Zet ‘m Op een respectabele groep heeft.

Eigenlijk was de bedoeling dat de HAC leden vrijstelling  kregen om zitting te nemen in een van de vele commissies of actief deel te nemen aan de diverse activiteiten van cv Zet ‘m Op. Zoals gezegd verzorgd het HAC niet bindende adviezen en suggesties aan de vereniging en het bestuur. In de praktijk is het gelukkig wel zo, dat vele leden actief zijn in de diverse andere commissies. Zeker met hun ervaring is dit vaak een welkome aanvulling. Ook gezamenlijk verzorgen de HACCERS tijdens de pronkzittingen de toegangscontrole op de entreekaarten en de begeleiding van de bezoekers naar de zitplaatsen in de zaal.

De HAC leden betalen gewoon hun jaarlijkse contributie aan de club en zijn daarmee lid van de senaat van Zet ‘m Op. Hierdoor hebben ze het recht om de Raads- Senaat- en Ledenvergaderingen bij te wonen en uiteraard hier hun gevraagde en ongevraagde adviezen uit te dragen.

Als commissie houdt het HAC natuurlijk ook hun vergaderingen, al worden deze meer gezien als een formele start en opening van de gezellige onderhoudende bijeenkomsten. Op deze avonden wordt er buiten actuele Zet ‘m Op onderwerpen ook volop gediscussieerd  en gepraat over allerlei plaatselijke onderwerpen, sport, wereldse en actuele zaken etc.. Ook een goede roddel zal niet ontbreken. Officieel wordt er geen voorzitter gekozen binnen het HAC, wel wordt een van de HAC leden naar voren geschoven als woordvoerder. Momenteel is Marius Jansen de gelukkige! Ook wordt er tijdens de ledenvergaderingen, over wezenlijke en belangrijke  geachte items, verslag uitgebracht over hetgeen tijdens de HAC avonden is besproken.

De conclusie mag zijn, dat door de oprichting van Het Historisch Advies College een aantal enthousiaste leden van onze vereniging een gezellig en aangenaam contact kunnen onderhouden.  Daarnaast zorgen zij voor een welkome aanvulling in de vele commissies binnen de vereniging en de helpende hand bij diverse activiteiten. En voor vele leden een vraagbaak over het reilen en zeilen binnen Zet ‘m Op en het carnaval in Elst.

Marius Jansen.