Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN CV ZET ‘M OP

Indien je lid wordt van CV Zet ‘m Op , [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan CV Zet ‘m Op verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: CV Zet ‘m Op, KvK nummer V120169.
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via secretaris@zetmop.nl.

2. Welke gegevens verwerkt CV Zet ‘m Op en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, trouwdatum t.b.v. boerenbruiloft.
b) adresgegevens eventueel postadres.
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s).
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv

social media accounts.
e) Beeldmateriaal gemaakt tijdens de (voorbereidingen) van activiteiten georganiseerd door

CV Zet ‘m Op of waar we als vereniging bij betrokken zijn.

2.2 CV Zet ‘m Op verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv , voor de ver-

strekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

  1. b)  je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen vanuitnodigingen en informatie over activiteiten en overige communicatie van CV Zet ‘m Op ;
  2. c)  je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld,bestellingen, en overige zaken af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap bewaard voor afwikkeling van lopende zaken en activiteiten, het eventueel vragen naar je ervaringen met CV Zet ‘m Op en je te informeren over de ontwikkelingen bij CV Zet ‘m Op.

E-mail berichtgeving (opt-out):

CV Zet ‘m Op gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief (Blauwdruk) met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van CV Zet ‘m Op. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk.

3. Bewaartermijnen

CV Zet ‘m Op verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Dit is bij de secretaris middels procedure vastgelegd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft CV Zet ‘m Op passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  1. 5.1  Via de ledenadministratie van CV Zet ‘m Op kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. CV Zet ‘m Op zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
  2. 5.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
  3. 5.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop CV Zet ‘m Op je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris.
  4. 5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de secretaris van CV Zet ‘m Op (secretaris@zetmop.nl)

6. Wijzigingen

De meest recente versie van het privacybeleid kan worden geraadpleegd via de website van CV Zet ‘m Op. Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. We adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

7. Disclaimer:
CV Zet ‘m Op is niet verantwoordelijk voor door anderen, dan CV Zet ‘m Op, gemaakt beeldmateriaal tijdens CV Zet ‘m Op gerelateerde activiteiten.